Regulamin sklepu

§ 1 - Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.marwikmeble.pl
 2. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep internetowy Marwik Meble działający pod adresem www.marwikmeble.pl prowadzony jest przez Sprzedawcę.
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
 1. zasady rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego;
 2. warunki i zasady składania Zamówień w ramach Sklepu internetowego;
 3. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego.
 1. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: działająca i zaktualizowana przeglądarka internetowa.
 2. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 

§ 2 - Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która rejestruje konto, zapisuje się do Newslettera lub dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn.zm.);
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 4. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta - Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego;
 6. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1).
 7. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem: www.marwikmeble.pl za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia;
 8. Sprzedawca – MARWIK Wiktor Pyzara prowadzący działalność pod adresem: ul. Handlowa 1 lok. 3, 37-450 Stalowa Wola, NIP: 8652575245, REGON: 387588565;
 9. Towar – produkty oferowane do sprzedaży w Sklepie internetowym;
 10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu Sklepu internetowego;
 11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn.zm.);
 12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 344);
 13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

 § 3 - Zasady rejestracji oraz korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Na stronę Sklepu internetowego można wchodzić bez podawania danych osobowych. W tej sytuacji serwer zapisuje jedynie tzw. logi serwera, w tym m.in. adres IP, datę i godzinę wywołania, dane dostawcy usług internetowych oraz dokumentuje wywołanie strony Sklepu internetowego. Dane te zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w ramach zabezpieczenia prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy analizowane są wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowej funkcjonalności strony oraz prawidłowego zaprezentowania oferty Sklepu.
 2. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i dokonaniu jego akceptacji.
 3. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
 4. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 5. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
 1. podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 2. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu internetowego,
 3. dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy.
 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu usługami, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 2. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 1. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet,
 2. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 3. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 4. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

 

§ 4 - Zawarcie Umowy sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.marwikmeble.pl i dokonać wyboru Towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.
 5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.
 6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 7. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.
 8. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 10. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia złożenia Zamówienia, specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.

 

§ 5 – Dostawa Towarów

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem firm kurierskich lub operatora pocztowego. Sprzedawca dopuszcza możliwość odbioru osobistego towaru.
 3. Koszty dostawy określone są każdorazowo na stronie Sklepu internetowego w zakładce „termin-dostawy” oraz wskazywane są w czasie składania Zamówienia.
 4. Termin realizacji dostawy wynosi 7 dni roboczych i liczy się od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
 5. W przypadku zakupu na odległość przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta Sprzedawca zawsze ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty towaru w transporcie. Jeżeli towary zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami, powstałymi w czasie transportu, Klient winien możliwie jak najszybciej zgłosić taką wady u doręczyciela oraz skontaktować się ze Sprzedawcą. Opóźnienie w zgłoszeniu takiej reklamacji lub nawiązaniu kontaktu nie ma żadnych konsekwencji dla Klienta w zakresie ustawowych roszczeń i ich zaspokojenia, w szczególności praw z tytułu ustawowej rękojmi za wady (§ 8 Regulaminu). Szybsze zgłoszenie zauważonych uszkodzeń, powstałych podczas transportu stanowi pomoc dla Sprzedawcy przy dochodzeniu jego własnych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela transportu.
 6. W przypadku Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta: ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty Towaru przechodzi ze Sprzedawcy na kupującego w momencie powierzenia Towaru przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy danego rodzaju, bądź wyznaczonej przez kupującego osobie lub firmie kurierskiej.

 

§ 6 - Sposoby płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych oraz zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła.
 2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
 1. za pobraniem (płatność przy odbiorze),
 2. przelewem;
 3. za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych akceptowanego w danym momencie przez Sprzedawcę i dostępnego na stronie Sklepu, za pomocą karty płatniczej lub przelewu elektronicznego.      

 

§ 7 - Prawo odstąpienia od umowy przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta

 1. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Sprzedawca udostępnia wzór formularza odstąpienia od umowy. Skorzystanie z ww. wzoru nie jest obowiązkowe.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje poprzez przelew bankowy na wskazane przez Klienta konto bankowe. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Zakupiony towar należy odesłać na adres: MARWIK Wiktor Pyzara, ul. Handlowa 1/3, 37-450 Stalowa Wola .
 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta w odniesieniu do umów:
 1. świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
 8. w której Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 

 

§ 8 - Reklamacje Towarów dotyczące Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta:

 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć towar wolny od wad. Obowiązuje ustawowe prawo odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej (w szczególności rękojmia za wady) w zakresie określonym odpowiednimi przepisami prawa.
 2. Reklamacje można składać:
 1. na piśmie na adres: MARWIK Wiktor Pyzara, ul. Handlowa 1/3, 37-450 Stalowa Wola .
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@marwikmeble.pl
 1. W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi – o ile Sprzedawca uzna to za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, Klient zobowiązany jest na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy towar pod wskazany powyżej adres pocztowy. Jeżeli ze względu na rodzaj towaru lub sposób jego zamontowania, dostarczenie towaru byłoby nadmiernie utrudnione, Klient zobowiązany jest udostępnić Sprzedawcy towar w miejscu, w którym się on znajduje. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru. W przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność z tytułu rękojmi wynosi jeden rok od momentu jej wydania. Towary sprzedawane w sklepie marwikmeble.pl objęte są gwarancją przez okres 5 lat (osoby fizyczne) oraz 1 rok (przedsiębiorstwa). Podmiotem udzielającym wydłużonej gwarancji do okresu 5 lat dla oferowanych w sklepie produktów jest firma Marwik Wiktor Pyzara.
 3. W składanej reklamacji zaleca się:
 1. podanie informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
 2. określenie żądania dotyczącego sposobu usunięcia wady (wymiana towaru na nowy, naprawa towaru, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy – o ile wada jest istotna – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi);
 3. podanie danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

Określone powyżej zalecenia mają formę jedynie niezobowiązujących wskazówek i w żaden sposób nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem podania zalecanych informacji.

 

§ 9 - Reklamacje Towarów dotyczące Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta:

 1. Klient niebędący jednocześnie Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał towaru w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. W przypadku braku zawiadomienia o wadzie, towar uznaje się za przyjęty. Powyższe nie obowiązuje w przypadku podstępnego zatajenia wady przez Sprzedawcę.
 2. Reklamacje można składać pisemnie na adres Sklepu oraz drogą elektroniczną.

 

§ 10 - Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient może powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu internetowego. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: reklamacje@marwikmeble.pl .
 3. Celem rzetelnego rozpatrzenia reklamacji związanych z funkcjonowaniem Sklepu internetowego należy wskazać rodzaj oraz datę wystąpienia nieprawidłowości.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

 

§ 11 – Dane osobowe

 1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych zbieranych od Klientów w Sklepie internetowym www.marwikmeble.pl
 2. Udostępnienie danych osobowych Sprzedawcy ma charakter dobrowolny, aczkolwiek podanie niektórych danych jest niezbędne np. do realizacji umowy, kontaktu lub założenia konta Klienta w Sklepie internetowym.
 3. Dane osobowe Klientów są przetwarzane:
 1. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – na podstawie udzielonej zgody w celu dostarczenia materiałów informacyjnych oraz ofert marketingowych w formie Newslettera;
 2. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu nawiązania i realizacji umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;
 3. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – celem wypełnienia obowiązków prawnych, wynikających z przepisów prawa np. ustawy o rachunkowości czy ordynacji podatkowej;
 4. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w calach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedawcę, w tym w szczególności w celu: marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług; rozpatrywania reklamacji; ustalenia, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń; ulepszania prezentacji produktów, usług oraz sprawności strony internetowej.
 1. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane:
 1. w przypadku rejestracji konta w Sklepie internetowym - przez okres realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną do czasu jej wypowiedzenia (usunięcia konta);
 2. w przypadku umowy sprzedaży – przez okres wymagany przepisami prawa (w szczególności wynikający z obowiązków podatkowych i rachunkowych), a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń związanych z realizacją umowy;
 3. w przypadku marketingu bezpośredniego – do czasu zgłoszenia przez Klienta sprzeciwu.
 1. Dane osobowe mogą być przekazywane firmom kurierskim lub innym podmiotom pośredniczącym w dostarczeniu zakupionych towarów do Klienta, operatorom systemów płatności (w przypadku skorzystania przez Kupującego z tej formy płatności), a także podmiotom współpracującym ze Sprzedawcą przy realizacji umów, w szczególności podmiotom świadczącym na jego rzecz usługi księgowe, marketingowe, prawne, pocztowe, reklamowe oraz obsługujące systemy teleinformatyczne.
 2. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu, a w sytuacji, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez Klienta - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.
 4. Zebrane od Klienta dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, organizacji międzynarodowych oraz do podmiotów spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych, Klient może uzyskać kontaktując się ze Sprzedawcą wysyłając wiadomość na adres e-mail: biuro@marwikmeble.pl

 

§ 12 – Pliki cookies

 1. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies („ciasteczka”) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedawcę służących do optymalizacji prezentacji oferty, gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony Sklepu Internetowego, a także do celów badań rynkowych. Pliki cookies są niewielkimi plikami tekstowymi automatycznie zapisywanymi na urządzeniach końcowych (np. komputer, smartfon lub inne urządzenie elektroniczne) osoby korzystającej ze strony Sklepu internetowego oraz są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego ze stroną Sklepu internetowego.
 2. Pliki cookies mając jedynie charakter statystyczny oraz dotycząc aktywności na stronie Sklepu internetowego nie zawierają informacji pozwalających na identyfikację danych osobowych.
 3. Czas przechowywania plików cookies podany jest w ustawieniach stosowanej przez Klienta przeglądarki internetowej. Przeglądarki zarządzają ustawieniami plików cookies na różne sposoby, a Klient może ją skonfigurować we własnym zakresie aby decydować o udzieleniu lub odmowie udzielenia zgody na wykorzystywanie plików cookies.
 4. W przypadku niezaakceptowania przez osoby korzystające ze strony Sklepu internetowego wykorzystywania plików Cookies, funkcjonalność strony Sklepu internetowego może zostać ograniczona.

 

§ 13 - Newsletter

 1. Każda osoba odwiedzająca stronę Sklepu internetowego może zapisać się do Newslettera podając niezbędne do tego celu dane (adres e-mail), z których Sprzedawca będzie korzystał w celu regularnego przesyłania Newslettera drogą elektroniczną na podstawie udzielonej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 2. Rezygnacja z otrzymywania Newslettera możliwa jest w każdej chwili, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W tym celu należy przesłać Sprzedawcy wiadomość zawierającą informację o rezygnacji z otrzymywania Newslettera lub wykorzystać odpowiedni link zamieszczony bezpośrednio w Newsletterze.

 

§ 14 - Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca informuje, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i odbywa się w zgodzie z obowiązującymi w tym względzie przepisami prawa.
 1. Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tj. Dz.U. 2020, poz. 1706). 
 2. Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2020, poz. 1706).
 3. Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów między Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 1. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym:     
  https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
 2. Sprzedawca informuje, że zobowiązuje się do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów między Sprzedawcą a Konsumentem jest: Inspekcja Handlowa Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Rzeszowie dostępny pod adresem: www.wiih.rzeszow.pl W szczególności Konsument może do tego podmiotu złożyć wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

 

§ 15 - Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu na zasadach określonych poniżej. Zmiany będą publikowane w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na stronie Sklepu internetowego. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym każdorazowo przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od chwili udostępnienia na stronie Sklepu internetowego www.marwikmeble.pl zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu. Każdorazowo do dokonania zakupów w Sklepie internetowym www.marwikmeble.pl konieczne jest zapoznanie się z aktualną wersją Regulaminu i jego akceptacja.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.