Reklamacje

§ 8 - Reklamacje Towarów dotyczące Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta:

 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć towar wolny od wad. Obowiązuje ustawowe prawo odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej (w szczególności rękojmia za wady) w zakresie określonym odpowiednimi przepisami prawa.
 2. Reklamacje można składać:
 1. na piśmie na adres: MARWIK Wiktor Pyzara, ul. Handlowa 1/3, 37-450 Stalowa Wola .
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@marwikmeble.pl
 1. W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi – o ile Sprzedawca uzna to za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, Klient zobowiązany jest na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy towar pod wskazany powyżej adres pocztowy. Jeżeli ze względu na rodzaj towaru lub sposób jego zamontowania, dostarczenie towaru byłoby nadmiernie utrudnione, Klient zobowiązany jest udostępnić Sprzedawcy towar w miejscu, w którym się on znajduje. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru. W przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność z tytułu rękojmi wynosi jeden rok od momentu jej wydania. Towary sprzedawane w sklepie marwikmeble.pl objęte są gwarancją przez okres 5 lat (osoby fizyczne) oraz 1 rok (przedsiębiorstwa). Podmiotem udzielającym wydłużonej gwarancji do okresu 5 lat dla oferowanych w sklepie produktów jest firma Marwik Wiktor Pyzara.
 3. W składanej reklamacji zaleca się:
 1. podanie informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
 2. określenie żądania dotyczącego sposobu usunięcia wady (wymiana towaru na nowy, naprawa towaru, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy – o ile wada jest istotna – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi);
 3. podanie danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

Określone powyżej zalecenia mają formę jedynie niezobowiązujących wskazówek i w żaden sposób nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem podania zalecanych informacji.

§ 9 - Reklamacje Towarów dotyczące Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta:

 1. Klient niebędący jednocześnie Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał towaru w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. W przypadku braku zawiadomienia o wadzie, towar uznaje się za przyjęty. Powyższe nie obowiązuje w przypadku podstępnego zatajenia wady przez Sprzedawcę.
 2. Reklamacje można składać pisemnie na adres Sklepu oraz drogą elektroniczną.

§ 14 - Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca informuje, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i odbywa się w zgodzie z obowiązującymi w tym względzie przepisami prawa.
 1. Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tj. Dz.U. 2020, poz. 1706). 
 2. Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2020, poz. 1706).
 3. Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów między Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 1. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym:     
  https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
 2. Sprzedawca informuje, że zobowiązuje się do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów między Sprzedawcą a Konsumentem jest: Inspekcja Handlowa Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Rzeszowie dostępny pod adresem: www.wiih.rzeszow.pl W szczególności Konsument może do tego podmiotu złożyć wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.